Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

I. Prevádzkovateľ

Spoločnosť Retail Park Liptovský Mikuláš (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“), so sídlom Rožňavská 12 821 04 Bratislava-Ružinov, IČO: 47609371, zapísaná v Obchodnom registri e prevádzkovateľom nákupnej zóny na Kamennom poli, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Prirodzenou súčasťou prevádzkovania je organizovanie rôznych marketingových akcií a podpora reklamných a propagačných aktivít nákupnej zóny zameraných na zákazníkov a potenciálnych návštevníkov. Preto aj spoločnosť Retail Park Liptovský Mikuláš. v záujme poskytnutia čo najkvalitnejších služieb a pravidelného informovania zákazníkov nákupnej zóny získava a spracováva vaše osobné údaje.

Chceme Vás však ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov a súkromia je pre nás mimoriadne dôležitá, preto sú Vaše osobné údaje spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi, v nevyhnutnej miere a výlučne na stanovený účel.

V súvislosti s ochranou osobných údajov tak Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej aj ako ,,Nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. (ďalej aj ako ,,Zákon“).

II. Osobné údaje

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Na základe Vášho súhlasu Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje zväčša v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko
 • adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto)
 • telefónne číslo, e-mailová adresa ( zriedkavo)
 • podpis (výlučne na potvrdenie správnosti osobných údajov)

III. Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je:

 • evidencia zákazníkov v súvislosti s účasťou a vyhodnocovaním výsledkov spotrebiteľských súťaží,
 • zverejnenie mena, priezviska výhercov spotrebiteľských súťaží na internetovej stránke
  Prevádzkovateľa a facebookovej stránke Prevádzkovateľa.

IV. Právny základ spracúvania

Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu, ktorý nám poskytujete dobrovoľne v písomnej, alebo elektronickej forme (na stránkach www.retailparkliptovskymikulas.sk pri vypĺňaní dotazníkov/komentárov), a to v súvislosti so zapájaním sa do rôznych marketingových akcií.

Osobné údaje sú tiež spracúvane na základe oprávneného záujmu na zlepšovaní služieb zákazníkom nákupnej zóny Retail Park Liptovský Mikuláš , ako aj oprávneného záujmu Prevádzkovateľa na zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb a majetku (ako napr. monitorovanie priestorov kamerovým systémom).

V. Príjemcovia osobných údajov a prenos osobných údajov do tretích krajín

Príjemcom osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a Zákona je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na vlastné účely, pričom môže
poskytnúť osobné údaje svojim obchodným partnerom (príjemcovia a sprostredkovatelia), ktorí zabezpečujú pre Prevádzkovateľa spracúvanie osobných údajov (vo forme správy a prevádzkovania softvérových riešení, príp. poskytovaním iných služieb).

VI. Doba uchovania osobných údajov a podmienky ich zabezpečenia

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu so zákazníkom, t. j.

 • pri zapájaní sa do spotrebiteľských súťaží počas doby trvania týchto súťaží.

 

Osobné údaje sú uchovávané u Prevádzkovateľa v elektronickej alebo písomnej podobe, sú technicky zabezpečené pred únikom a zneužitím (najmä formou ich šifrovania), pričom prístup k osobným údajom majú len Prevádzkovateľ resp. Prevádzkovateľom poverené osoby.

VII. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte právo na:

 1. prístup k osobným údajom,
 2. opravu, obmedzenie spracúvania, vymazanie osobných údajov, namietanie proti spracúvaniu,
  vrátane práva kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov,
 3. presnosť údajov,
 4. prenosnosť údajov na požiadanie k inému prevádzkovateľovi,
 5. zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch a skutočnostiach získaných od dotknutej osoby,
 6. podanie sťažnosti dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky),
 7. transparentné spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby.

VIII. Monitorovanie priestorov kamerami


Vzhľadom na oprávnený záujem nákupnej zóny Retail Park Liptovský Mikuláš, na zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb a majetku sú priestory, ktoré sú voľne prístupné verejnosti, monitorované kamerovým systémom. Monitorované priestory sú pritom v súlade s príslušnými právnymi predpismi zreteľne označené nálepkami upozorňujúcimi na to, že daný priestor je monitorovaný. Súčasťou nálepky je odkaz na príslušné právne predpisy.

Kamerový systém umožňuje výlučne zachytávanie obrazového záznamu (bez zachytenia zvuku) s tým, že tieto záznamy sú v súlade so zákonom uchovávané po dobu 7 dní a následne likvidované.

IX. Vyhotovovanie fotografií

Dovoľujeme si Vás ďalej informovať, že v záujme sprístupnenia zážitkov z marketingových akcií nákupnej zóny Retail Park Liptovský Mikuláš širokej verejnosti, sú z týchto akcií vyhotovované fotografie, ktoré sú prístupné na facebookovej stránke alebo iných marketingových nástrojoch (plagát, koláž a podobne). Napriek tomu, že sú fotografie vyhotovované v priestoroch prístupných verejnosti, rešpektujeme Vaše požiadavky na ochranu súkromia, preto v prípade, že nesúhlasíte s uverejnením Vašej fotografie, informujte prosím správu nákupnej zóny o tejto skutočnosti (čl. X. Kontaktné údaje).

X. Kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek ďalších dotazov ohľadom osobných údajov môžete kontaktovať správu nákupnej zóny Retail Park Liptovský Mikuláš, a to e-mailom na adrese: office@sp-reas.eu.

Otváracie hodiny:

Pondelok – Nedeľa

9:00 – 20:00

Adresa:

OC Retail Park, Kamenné pole 4704/11

093 01 Liptovský Mikuláš

GPS:

49.07731512513906

19.602409733012156